Klauzula obowiązku informacyjnego – Formularz kontaktowy

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA DANYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Marta Skrzypczyńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Be Inspired Marta Skrzypczyńska, ul. Szolc-Rogozińskiego 15/31, 02-777 Warszawa, Polska, NIP 7732362060, REGON 384089287.

KONTAKT

Możesz skontaktować się z Administratorem: 

  • w formie pisemnej – adres do korespondencji:  ul. Szolc-Rogozińskiego 15/31, 02-777 Warszawa, Polska
  • drogą korespondencji e-mail na adres e-mail: [email protected]
  • telefonicznie – pod numerem +48 601 095 796.

PRZETWARZANIE DANYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Twoje dane osobowe, które podajesz przy wypełnieniu Formularza kontaktowego są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

W przypadku przetwarzania danych, które wskazujesz w Formularzu kontaktowym (tj. imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu) – cele przetwarzania związane są:

  • komunikacją z Tobą w związku z Twoją wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administrator – art. 6 ust. 1 lit. f RODO; prawnie uzasadnionym interesem jest kontakt z Tobą.
  • z archiwizacją dokumentów, statystyką oraz ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem Umowy sprzedaży – podstawą takiego przetwarzania jest z niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem jest archiwizowanie dokumentów, prowadzenie statystyk i dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed nimi.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane albo do czasu wniesienia sprzeciwu, jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub wycofania zgody, jeśli podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

KATEGORIE ODBIORCÓW 

Twoje dane mogą być przetwarzane przez podwykonawców Administratora – są to podmioty, z których usług Administrator korzysta przy realizacji swoich obowiązków. 

Twoje dane osobowe zawsze będą one przetwarzane przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych. 

Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowej.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

PROFILOWANIE

Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

TWOJE PRAWA

Przysługuje Ci prawo:

  • dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  • do przenoszenia danych osobowych;
  • do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzisz, że przetwarzanie danych narusza RODO.

W celu skorzystania z uprawnień skontaktuj się z Administratorem.

,